ವಿಭಾಗ: ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಾರ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕೋರ್ಟು

ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಆಡು ನಿನಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆನೆಯನ್ನು ಮಾರಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರು.