ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಸೊಕ್ಕು

ಚರ್ಮವು ಸುಕ್ಕುಬೀಳುವ ಒಳಗಾಗಿ ದೇಹದ ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿದರೆ ಅವನೇ ಸಾಧು.