ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕೃತಘ್ನ

ನಮಗಿಂತಲೂ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಹೆಸರು.