ಗೀತವಿಹಾರ


ರಾಜ

ಆಟವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾಜ, ರಾಣಿ, ಜಾಕಿ, ಪುಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail