ಚಿತ್ರ ಸೌರಭ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಆಯುಧ

ಮಗುವಿಗೆ ಅಳು, ಹೆಂಣಿಗೆ ನಗು, ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯುಧಗಳು.