ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ತನ್ನ ಭಾಷಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail