ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಗುಟ್ಟು 'ಗಳಿಸು' ಎಂಬುದಲ್ಲ, 'ಉಳಿಸು' ಎಂಬುದು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail