ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಗುಟ್ಟು 'ಗಳಿಸು' ಎಂಬುದಲ್ಲ, 'ಉಳಿಸು' ಎಂಬುದು.