ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಭಿಕ್ಷುಕ

ದುಡಿಯದೆ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಭಿಕ್ಷುಕನೇ.