ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕನ್ನ

ಕನ್ನ ಹಾಕುವವನೂ ದೇವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿಯೇ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.