ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕಲಾವಿದ

ಜೀವನವನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ನೋಡುವವನಲ್ಲ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನೋಡುವವನು.