ವಿಭಾಗ: ವ್ಯಾಕರಣ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಗಡ್ಡ

ಗಡ್ಡ ದೊಡ್ಡತನದ ಗುರುತಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು.