ವಿಭಾಗ: ವ್ಯಾಕರಣ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕೋಣ

ಕೋಣನಿಗೆ ಜಾಣ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ - ಜಾಣಳಿಗೆ ಕೋಣ ಗಂಡನೇ ಬಹುಮಾನ.