ವಿಭಾಗ: ವ್ಯಾಕರಣ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಸೂರ್ಯವಂಶಜ

ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳುವವರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಜರು.