ವಿಭಾಗ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಅಗ್ನಿ

ಸುಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ - ಸಂಕಷ್ಟದಂತೆ.