ವಿಭಾಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಚಿಂತೆ

ಚಿಂತೆಯೇ ಉಪ್ಪು, ಸಂತೋಷವೇ ಸಕ್ಕರೆ - ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವ್ವರು ಸಹ್ರಾರು ಇದ್ದರೂ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನದವನೇ ಇಲ್ಲ.