ವಿಭಾಗ: ಯಾತ್ರೆ ನಿವಾಸ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕೃಪಣ

ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಪಾಪರ್; ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ತಾನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವನು.