ವಿಭಾಗ: ಯಾತ್ರೆ ನಿವಾಸ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕಿವುಡು

ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಉಕ್ಕುವ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕಿವುಡು ಯಾವ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲ.