ವಿಭಾಗ: ಯಾತ್ರೆ ನಿವಾಸ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಚಾಡಿ

ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ವಿಷವಿದೆ ಹಾವಲ್ಲ, ಹೆಣವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹದ್ದಲ್ಲ.