ವಿಭಾಗ: ಯಾತ್ರೆ ನಿವಾಸ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಮನಸ್ಸು

ಮುಖ ತೊಳೆಯಲು ಮಳೆಯ ನೀರು ಸಾಕು, ಮನಸ್ಸು ತೊಳೆಯಲು ಕಂಣೀರೇ ಬೇಕು.