ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಅಂತರ

ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ.