ನಾಕುತಂತಿ

ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

ಆವು ಈವಿನ

ನಾವು ನೀವಿಗೆ

ಆನು ತಾನಾದ

ತನನನಾs || ಪ ||

ನಾನು ನೀನಿನ

ಈನಿನಾನಿಗೆ

ಬೇನೆ ಏನೋ?

ಜಾಣಿ ನಾs || 1 ||

ಚಾರು ತಂತ್ರಿಯ

ಚರಣ ಚರಣದ

ಘನಘನಿತ ಚತು-

ರಸ್ವನಾ || 2 ||

ಹತವೋ ಹಿತವೋ

ಆ ಅನಾಹತಾ

ಮಿತಿಮಿತಿಗೆ ಇತಿ

ನನನನಾ || 3 ||

ಬೆನ್ನಿನಾನಿಕೆ

ಜನನ ಜಾನಿಕೆ

ಮನನವೇ ಸಹಿ

ತಸ್ತನಾ. || 4 ||