ಭಾವ ಗೀತೆಗಳು

ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ