ಭಾವ ಗೀತೆಗಳು

ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಜ್ಞಾನ

ತಿಳಿಯದುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ - ಎಂದೋ ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ.