ಭಾವ ಗೀತೆಗಳು

ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ