ಭಾವ ಗೀತೆಗಳು

ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕೀರ್ತಿ

ಇದನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮೊದಲು ಕಷ್ಟ, ನಂತರ ಉಳಿಸಲು ಕಷ್ಟ, ಕಳೆದುಕೊಂಡರಂತೂ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ.