ಭಾವ ಗೀತೆಗಳು

ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ವ್ಯಕ್ತಿ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಹಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಮಾನ.