ಭಾವ ಗೀತೆಗಳು

ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕೃತಘ್ನತೆ

ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಕೀಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದ್ಗುಣ.