ಚಿತ್ರಗಳು

ಕೃತಘ್ನತೆ

ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಕೀಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದ್ಗುಣ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail