ಮಡಿಕೇರೀಲಿ ಮಂಜು

ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

ಬೂಮಿನ್ ತಬ್ಬಿದ ಮೊಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ

ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಿದಿದ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ

ಸಾಫಾಗ್ ಅಳ್ಲ್ ತಿಟ್ಟಿಲ್ದಂಗೆ

ಮಡಿಕೇರೀಲಿ ಮಂಜು || ಪ ||

ಮಡಗಿದ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಡಗಿದ್ದಂಗೆ

ಲಂಗರ್ ಬಿದ್ದಿದ್ ಅಡಗಿದ್ದಂಗೆ

ಸೀತಕ್ ಸಕ್ತಿ ಉಡಗೋದಂಗೆ

ಅಳ್ಳಾಡಾಲ್ದು ಮಂಜು || 1 ||

ತಾಯಿ ಮೋಗಿನ್ ಎತ್ಕೊಂಡಂಗೆ

ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಕೊಂಡಂಗೆ

ಮಡಿಕೇರೀನ ಎದೆಗೊತ್ಕೊಂಡಿ

ಜೂಗೀಡ್ಸ್ತಿತ್ತು ಮಂಜು || ೨ ||

ಮಲಗಾಕ್ ಸೊಳ್ಳೇ ಪರದೆ ಕಟ್ಟಿ

ಒದಿಯಾಕ್ ಒಗದಿದ್ ದುಪಟಿ ಕೊಟ್ಟಿ

ಪಕ್ಕಾಗ್ ಗಂದದ್ ದೂಪ ಆಕ್ದಂಗ್

ಮಡಿಕೇರೀಮೇಲ್ ಮಂಜು || ೩ ||

ಮಂಜಿನ್ ಮುಸುಕಿನ್ ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿ

ಒಣಗಿದ್ ಉದ್ದಾನೆ ಉಲ್ನಲ್ಲಿ

ಒಳಗೇ ಏನೋ ಸರದೋದಂಗೆ

ಅಲುಗಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಂಜು || ೪ ||

ನಡಿಯೋ ದೊಡ್ದೊಡ್ ದೇವಲ್ನಂಗೆ

ಪಟ್ಣದ್ ಸುತ್ತಿನ್ ಕಾವಲ್ನಂಗೆ

ಅಲ್ಲಲ್ಲೇನೇ ಅಂಗಂಗೇನೇ

ಗಸ್ತಾಕ್ತಿತ್ತು ಮಂಜು || ೫ ||

ಸೂರ್ಯನ್ ಕರೆಯೋಕ್ ಬಂದ್ ನಿಂತೋರು

ಕೊಡಗೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೂವಮ್ನೋರು

ತೆಳ್ನೆ ಬೆಳ್ನೆ ಬಟ್ಟೇನಾಕಿ

ಬಂದಂಗಿತ್ತು ಮಂಜು || ೬ ||

ಚಿಮ್ತಾನಿದ್ರ್ ಎಳಬಿಸಿಲಿನ್ ಕೆಂಪು

ಮಂಜಿನ್ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಗೆ ತಂಪು

ಕೊಡಗಿನ್ ಲಸ್ಮೀರ್ ಪೂವಮ್ನೋರ್ಗೆ

ಆಲಿನ್ ಸೌಂದ್ರೀ ಮಂಜು || ೭ ||

ಅಗಲೇ ಬರಲಿ ರಾತ್ರೆ ಬರಲಿ

ಬಿಸಿಲು ನೆಳ್ಗು ಏನೇ ಇರಲಿ

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಾಕ್ ತಾವ್ ಕೊಡಾಲ್ದು

ಮಡಿಕೇರೀಗೆ ಮಂಜು || ೮ ||

ತೈಲ ನೀರಿನ್ ಮೇಗಿದ್ದಂಗೆ

ಪೂವಮ್ಮ ನನ್ ತಂಗೀದ್ದಂಗೆ

ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದಂಗ್ ಇಡಕೋಂತಿತ್ತು

ಮಡಿಕೇರೀಗೆ ಮಂಜು || ೯ ||