ಜಗದೋದ್ಧಾರನ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಜಗದೋದ್ಧಾರನ

ಆಡಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದಾ || ಪ ||

ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ

ಸುಗುಣಾಂತ ರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದಾ || ಅ.ಪ ||

ನಿಗಮಕೆ ಸಿಲುಕದ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನ

ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಆಡಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದಾ || ೧ ||

ಅಣೋರಣೀಯನಾ ಮಹತೋಮಹಿಮನಾ

ಅಪ್ರಮೇಯನಾ ಆದಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದಾ || ೨ ||

ಪರಮ ಪುರುಷನಾ ಪರವಾಸುದೇವನ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಾ ಆಡಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದಾ || ೩ ||