ಭಕ್ತಿಸುಧೆ

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು