ಭಕ್ತಿಸುಧೆ

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಗೃಹಿಣಿ

ಗೃಹಿಣಿಯೇ ಗೃಹ - ಸುಂಣ ಬಂಣ ಅನುಗಾಲವೂ ಬೇಕು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಿಪೇರಿಯಾಗಬೇಕು.