ಭಕ್ತಿಸುಧೆ

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಮಿತವ್ಯಯ

ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆನಂದವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು.