ನಾಡುನುಡಿ ಗೀತೆಗಳು

ಹುಯಿಲಗೋಳು ನಾರಾಯಣರಾಯರು
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
ಡಿ. ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ
ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಉಂಣು

ಹಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಂಣುತ್ತಾರೆ - ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.