ತತ್ವ ಪದಗಳು

ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ
ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ
ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ
ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ
ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ
ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ವಿದ್ಯೆ

ಜಾಣನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಣನಾಗಿಯೂ, ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವ ಮಹಾಮಂತ್ರ.