ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ

ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ

ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ

ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಿರುನಗೆ

ಮನದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಯೊಳಗು

ನಿನ್ನದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕನಸಿನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಉಸಿರನು ಊದುತ

ಕಿಡಿ ಹಾರುವುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತ|| ಪ ||

ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದ

ನೀನೆ ನನ್ನಯ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

ಏನೇ ಕಂಡರು ನೀನೆ ಜ್ಞಾಪಕ

ನೀನೇ ಔಷಧಿ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಿಗೆ

ತೆರೆದು ನೀನು ಮುದ್ದಾದ ಅಧ್ಯಾಯ

ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ

ನನ್ನಯ ನಡೆ ನುಡಿ ನಿನ್ನನೇ ಬಯಸುತ

ಬದಲಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತ|| 1 ||

ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಅಂತರಂಗದ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ

ನಿನ್ನ ನೋಡದ ನನ್ನ ಜೀವನ

ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ

ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜಾಮೀನು

ಸರಸಕ್ಕೀಗ ನಿಂದೇನೆ ಕಾನೂನು

ಕೊರೆಯುವ ನೆನಪಲಿ ಇರುಳನು ಕಳೆಯುತ

ಬೆಳಗಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಖಚಿತ|| ೨ ||