ಚಾಡಿ

ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ವಿಷವಿದೆ ಹಾವಲ್ಲ, ಹೆಣವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹದ್ದಲ್ಲ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail