ಶಾಂತಿ

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail