ಮಂಣು

ಇತರರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಚಲು ಮಂಣು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಳ್ಳವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail