ಸಮಯ

ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಹಣವು ಹಾಳು, ಹಣವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಸಮಯ ಹಾಳು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail