ಎಡುವು

ಎಡುವಿದ ಕಾಲೇ ಎಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail