ವಿಭಾಗ: ಆರೋಗ್ಯ

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಮೈಲಿಗೆ

ಮೈಯಿಂದ ಬಂದುದೆಲ್ಲವೂ ಮೈಲಿಗೆಯೆ ಎಂದಾಗ, ಈ ಮೈ ಮಡಿಯಾಗುವುದು ಮಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ.