ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ

ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ

ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೊ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೊ

ಸುಧೆಯೊ ಕನ್ನಡ ಸವಿ ನುಡಿಯೊ

ವಾಣಿಯ ವೀಣೆಯ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯವೊ

ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯೊ ... ಆಹ || ಪ||

ಕವಿ ನುಡಿ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದ ಹಾಗೆ

(ದ ಪ ದ ... ರಿ ಸ ರಿ ... )

(ಗ ಪ ಪ ದ ಸ ರಿ ದ ಸ )

ಕವಿ ನುಡಿ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದ ಹಾಗೆ

ಸವಿ ನುಡಿ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ

ಒಲವಿನ ಮಾತುಗಳಾಡುತಲಿರಲು

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ ಹಾಗೆ

ಮಕ್ಕಳು ನುಡಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ

ಅಕ್ಕರೆ ನುಡಿಗಳು ಮುತ್ತುಗಳಂತೆ

ಪ್ರೀತಿಯ ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ

ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯೊ ... ಆಹ || ಜೇನಿನ ||

ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಕಾವ್ಯದ ಚಂದ

ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪದಗಳ ಅಂದ || ೨ ||

ದಾಸರು ಶರಣರು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ

ಭಕ್ತಿಯ ಗೀತೆಗಳ ಪರಮಾನಂದ

ರನ್ನನು ರಚಿಸಿದ ಹೊನ್ನಿನ ನುಡಿಯು

ಪಂಪನು ಹಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ನುಡಿಯು

ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯು ನೀಡಿದ ವರವು

ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯೊ ... ಆಹ || ೩||