ಮಿತವ್ಯಯ

ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆನಂದವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail