ಪರೀಕ್ಷೆ

ಜಾಣರು ಉತ್ತರಿಸಲಾರದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ದಡ್ಡರು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail