ಮೂರ್ಖ

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಾರಿಸುವವನು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail