ವಿಭಾಗ: ಜೀವ ಜಗತ್ತು

ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಕಾಯಿದೆ

ಅಕ್ಕಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ - ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಉಪವಾಸ ತರುತ್ತದೆ.