ಮೋಹದ ಹೆಂಡತಿ

ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಮೋಹದ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ

ಮಾವನ ಮನೆಯ ಹಂಗಿನ್ನ್ಯಾಕೋ

ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ತರುವ ಬೀಗನ

ಮಾತಿನ ಹಂಗೊಂದೆನಗ್ಯಾಕೋ ||

ಖಂಡವನದಿ ಸೋಂಕಿ ತನ್ನ ಮೈಯೊಳು ತಾಕಿ

ಬಂಡೆದ್ದು ಹೋಗುವದು ಭಯವ್ಯಾಕೋ

ಮಂಡಲನಾಡಿಗೆ ಪಿಂಡದ ಗೂಡಿಗೆ

ಚಂಡಿತನದಿ ಚರಿಸ್ಯಾಡುವದ್ಯಾಕೋ ||

ತಂದೆ ಗುರುಗೋವಿಂದನ ಸೇವಕ

ಕುಂದಗೋಳಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಾನ್ಯಾಕೋ

ಬಂಧುರ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ದಯದಿಂದ

ಇಂದಿಗೆ ವಿಷಯದ ವ್ಯಸನಗಳ್ಯಾಕೋ ||