ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ

ಜಾನಪದ

ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರಿಗೊಂದೈಭೋಗ

ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ

ತಾನಂದನೋ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ

ಆ ತಂತ್ರಿಸಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥಾ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ

ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ

ತಾನಂದನೋ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ

ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ

ಭಾವ ತಂದಾವನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ

ತಾನಂದನೋ ಭಾವ ತಂದಾವನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ

ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣೀನಂತೆ ತುಂಬಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ

ಅಂದಾ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು

ತಾನಂದನೋ ಅಂದಾ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು

ಅಂದಾವ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು ಶಿವಯೋಗಿ

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬೀಡುತಾವೆ

ತಾನಂದನೋ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬೀಡುತಾವೆ

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿನೆ ಬಾಯಿ ಬೀಡುತಾವೆ ನಿಬಿಡದ

ಗಬ್ಬದಾ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವೆ

ತಾನಂದನೋ ಗಬ್ಬದಾ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವೆ

ಹಾಕಾಕ್ಕೊಂದ್ ಆರಗೋಲು ನೂಕಾಕ್ಕೊಂದ್ ಊರಗೋಲು

ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆಮೀನು

ತಾನಂದನೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆಮೀನು

ಬೊಬ್ಬೆಯ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆಮೀನು ಕೆರೆಯಾಗ

ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತಾವೆ

ತಾನಂದನೋ ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತಾವೆ