ತನುವು ನಿನ್ನದು

ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

ತನುವು ನಿನ್ನದು ಮನವು ನಿನ್ನದು

ಎನ್ನ ಜೀವನ ಧನವು ನಿನ್ನದು

ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ

ತೃಣವು ಮಾತ್ರವೆ ನನ್ನದು

ನೀನು ಹೊಳೆದರೆ ನಾನು ಹೊಳೆವೆನು

ನೀನು ಬೆಳೆದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆವೆನು

ನನ್ನ ಹರಣದ ಹರಣ ನೀನು

ಎನ್ನ ಮರಣದ ಮರಣವು

ನನ್ನ ಮನದಲಿ ನೀನೇ ಯುಕ್ತಿ

ಎನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನೀನೇ ಭಕ್ತಿ

ನೀನೆ ಮಾಯಾ ಮೋಹ ಶಕ್ತಿಯು

ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಯು