ನಾರೀ ನಿನ್ನ ಮಾರೀ ಮ್ಯಾಗ

ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

ನಾರೀ ನಿನ್ನ ಮಾರೀ ಮ್ಯಾಗ

ನಗೀ ನವಿಲು ಆಡತಿತ್ತ

ಆಡತಿತ್ತ ಓಡತಿತ್ತ

ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೆ ನೋಡತಿತ್ತ

ಮಿನ ಮಿನ ಮಿನ ಮಿಂಚುತಿತ್ತ

ಮೂಡುತಿತ್ತ ಮುಳುಗತಿತ್ತ

ಮುಳುಗುತಿತ್ತ ತೊಳಗತಿತ್ತ

ನೆಲ ಜಲಾ ಬೆಳಗತಿತ್ತ

ಕಣ್ಣಿನ್ಯಾಗ ಬಣ್ಣದ ನೋಟ

ತಕತಕ ಕುಣಿದಾಡುತಿತ್ತ

ಕುಣೀತಿತ್ತ ಮಣೀತಿತ್ತ

ಒನಪಿಲೆ ಒನದಾಡತಿತ್ತ

ಮನದ ಮಾಮರದ ಕೊನಿಗೆ

ಕೋಕಿಲೊಂದು ಕೂಡುತಿತ್ತ

ಕೂಡತಿತ್ತ ಹಾಡ ಬಿಟ್ಟು

ಬರೇ ನಿನ್ನ ನೋಡತಿತ್ತ

ಒಂದು ಜೀವಾ ನೊಂದುಕೊಂಡು

ಹಗಲಿರುಳು ಮಿಡುಕಾಡುತಿತ್ತ

ಮಿಡುಕುತಿತ್ತ ತೊಡಕುತಿತ್ತ

ಏನೋ ಒಂದ ಹುಡುಕುತಿತ್ತ

ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಳೆಯ ಕೂಡ

ತನ್ನ ದುಃಖ ತೋಡತಿತ್ತ

ತೋಡತಿತ್ತ ಬೇಡತಿತ್ತ

ದೊರಕದ್ದಕ್ಕ ಬಾಡತಿತ್ತ