ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು

ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು

ಭಾವ ನವನವೀನ

ಎದೆಯ ಭಾವ ಹೊಮ್ಮುವುದಕೆ

ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಾಧನ

ಹಳೆಯ ಹಾಡ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ

ಅದನೆ ಕೇಳಿ ತಣಿಯುವೆ

ಹಳೆಯ ಹಾಡಿನಿಂದ ಹೊಸತು

ಜೀವನವನೆ ಕಟ್ಟುವೆ

ಹಾಡನೊಲಿದು ಕೇಳುವನಿತು

ತೆರೆದ ಹೃದಯ ನನಗಿದೆ

ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು; ಹಾಡು ನೀನು

ಅದನೆ ಕೇಳಿ ಸುಖಿಸುವೆ

ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಒಂದು ಇಲ್ಲ

ಹಾಡು, ಹೃದಯ ತೆರೆದಿದೆ

ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಬಿಡಲು

ನನ್ನ ಮನವು ಕಾದಿದೆ