ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿಗಳೊಳಗೆ

ನಾರಿಯೋ, ಧಾರುಣಿಯೋ, ಬಲು ಧನದ ಸಿರಿಯೋ || ಪ ||

ಅನ್ಯರಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಂಗನೆಯ ಕರೆತಂದು

ತನ್ನ ಮನೆಗವಳ ಯಜಮಾನಿಯೆನಿಸಿ

ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಧ ದೇಹವೆನಿಸುವ ಸತಿಯು

ಕಣ್ಣಿನಲಿ ನೋಡಲಮ್ಮಳು ಕಾಲವಶದಿ || ೧ ||

ಮುನ್ನ ಶತಕೋಟಿ ರಾಯರುಗಳಾಳಿದ ನೆಲವ

ತನ್ನದೆಂದೆನುತ ಶಾಸನವ ಬರೆಸಿ

ಬಿನ್ನಣದ ಮನೆಕಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಳವಿಕ್ಕೆ

ಚನ್ನಿಗನಸುವಳಯೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವರು || ೨ ||

ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ನೃಪಸೇವೆ ಕುಶಲಗತಿ

ಕ್ಷುದ್ರತನ ಕಳವು ಪರದ್ರೋಹದಿಂದ

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಗಳಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತರ್ಥವನು

ಸದ್ಯದಲ್ಲಾರು ಉಂಬುವರು ಹೇಳು ಮನುಜಾ || ೩ ||

ಶೋಕವನು ಗೈಯುವರು ಸತಿಸುತರು ಬಾಂಧವರು

ಜೋಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯರ್ಥ

ಲೋಕದೊಳು ಗಳಿಸಿರ್ದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳೆರಡು

ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಸಂಗಡ ಬಾಹೋದಲ್ಲದೆ || ೪ ||

ಅಸ್ಥಿರದ ದೇಹವನು ನೆಚ್ಚಿನಂಬಿರಬೇಡ

ಸ್ವಸ್ಥದಲಿ ನೆನೆಕಂಡ್ಯಾ ಹರಿ ಪಾದವ

ಚಿತ್ತದೊಳು ಶುದ್ದಿಯಿ ವಿಠಲನೇ

ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನೆಂದು ಸುಖಿಯಾಗು ಮನುಜ || ೫ ||