ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ

ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಪಿ. ವಿ. ಕೊಟೇಶ್ವರರಾವ್ ಸತ್ಯಂ

ಲಾ ಲಲ್ಲ ಲಾ ಲಲ್ಲಲಾ ಲಲ್ಲಲ್ ಲಲ್ಲಲ್ ಲಾ..ಲಾ..ಲಾ

ಇದೆ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ

ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ|| ಪ ||

ಲಾ..ಲಾ..ಲಾ ಲಲ್ಲಲಾ ಲಲ್ಲಲ್ ಲಲ್ಲಲ್ ಲ..ಲ..ಲ..ಲಾ

ಕರುನಾಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಸೀಮೆ ಕಾವೇರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು

ಲಾ..ಲಾ..ಲಲ..ಲಾಲ

ಕಲ್ಲಲಿ ಕಲೆಯನು ಕಂಡ, ಬೇಲೂರು ಶಿಲ್ಪದ ಬೀಡು

ಬಸವೇಶ್ವರ, ರನ್ನ-ಪಂಪರ ಸವಿ ವಾಣಿಯ ನಾಡು|| ೧ ||

ಲಲಾಲ..ಲಲಾಲ..ಲಲಾಲ..ಲಲಾ..ಲಲಾ

ಚಾಮುಂಡಿ ರಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ಗೊಮಟೇಶ ಕಾವಲು ಇಲ್ಲಿ

ಶ್ರಿಂಗೇರಿ ಶಾರದೆ ವೀಣೆ, ರಸ ತುಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜನಿಸಿದ ಈ ನಾಡು|| ೨ ||

ಲಾ..ಲಾ..ಲಾ ಲಲ್ಲಲಾ ಲಲ್ಲಲ್ ಲಲ್ಲಲ್ ಲ..ಲ..ಲ..ಲಾ

ಏಳೇಳು ಜನ್ಮವೇ ಬರಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವೆ

ಲಾ..ಲಾ..ಲಲ..ಲಾಲ

ಎನೇನು ಕಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಾಯ್ಗೆ ದುಡಿಯುವೆ

ತನು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಮನ ಕನ್ನಡವಾಗಿರಲಿ || ೩ ||