ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳೆಯಲಿ

ಬಿ. ಆರ್. ಛಾಯಾ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ

ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳೆಯಲಿ ರವಿ ತೇಜ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು

ಬಾನಾ ಕೋಟಿ ಕಿರಣ ಇಳಿದು ಬಂತು ಭೂಮಿಗೆ|| ಪ ||

ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಕೂಗಿ ಇಂಪಾದ ಗಾನವು

ಗಾಳಿ ಬೀಸಿಬೀಸಿ ಮಧು ಮಧುರ ತಾಣವು

ಬೆಳಕ್ಕಿ ಕೂಗಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಾವ ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ

ಮೊಲ್ಲೆ ಮರದ ಜಾಜಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅರಳಿ ತನನದ ಕಾವ್ಯ || ೧ ||

ದೂರ ನಿಂತ ಬೆಟ್ಟ ಗಂಭೀರ ಮೌನವು

ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆ ಸೇರಿ ಹಸಿ ಹಸಿರ ಲಾಸ್ಯವು

ಅತ್ತಿತ್ತ ಧಾರೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ನದಿಯು ಓಡುತ್ತ

ಹಾವು ಹರಿದ ರೀತಿ ಚೆಲುವಾಗಿ ಹರಿವ ಕಾವೇರಿಯ ನಾಟ್ಯ || ೨ ||