ತೆರೆ-ಮರೆ


ಅಂತರ

ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail