ಚಿತ್ರಗಳು

ಬಾಳು

ಬಾಳಿನ ಮೊದಲರ್ಧವು ಇನ್ನೊಂದರ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ - ಇನ್ನೊಂದರ್ಧವು ಕಳೆದ ಅರ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail