ಏಳು

ಏಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ - ಆದರೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಏಳದೆ ಇರುವುದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail