ಕೃತಘ್ನ

ನಮಗಿಂತಲೂ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಹೆಸರು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail