ಪೂಜಾರಿ

ಪೂಜಾರಿ ಕೈಮರ ಒಂದೇ - ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಕೆಲ‍ಸ, ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail