ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಪೂಜಾರಿ

ಪೂಜಾರಿ ಕೈಮರ ಒಂದೇ - ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಕೆಲ‍ಸ, ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.