ತಿಂಮನ ಅರ್ಥಕೋಶ

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ

ನಲವತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಐವತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಪ್ರಾಯ.