ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ

ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ

ಹಸಿಗೋಡೆಯ ಹರಳಿನಂತೆ

ಹುಸಿಹೋಗದ ಕನ್ನಡ

ಹೊಸೆದ ಹಾಗೆ ಹುರಿಗೊಳ್ಳುವ

ಗುರಿ ತಾಗುವ ಕನ್ನಡ;

ಕುರಿತೋದದ ಪರಿಣತಮತಿ -

ಅರಿತವರಿಗೆ ಹೂಗೊಂಡ

ಪಡುಗಡಲಿನ ತೆರೆಗಳಂತೆ

ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚುತ ಮೊರೆಯುವ

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಶಿಖರದಂತೆ

ಬಾನೆತ್ತರ ಕರೆಯುವ

ಗುಡಿ - ಗೋಪುರ ಹೊಂಗಳಸಕೆ

ಚೆಂಬೆಳಕಿನ ಕನ್ನಡ;

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೈಮನಸಿನ

ಹೊಂಗನಸಿನ ಕನ್ನಡ

ತ್ರಿಪದಿಯಿಂದ ಸಾಸಿರಪದಿ

ಸ್ವಚ್ಛಂದದ ಉಲ್ಲಾಸ

ಭಾವಗೀತೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ -

ವೀರ - ವಿನಯ ಸಮರಸ

ಹಳ್ಳಿ - ಊರು, ನಗರ - ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಗದ ಹೊಗರು ಕನ್ನಡಿ;

ಎಲ್ಲ ದಿಸೆಗು ಚೆಲ್ಲುವರಿದ

ಚೈತನ್ಯದ ದಾಂಗುಡಿ