ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ

ವಸಂತ ಬಂದ ಋತುಗಳ ರಾಜ ತಾಬಂದ

ಚಿಗುರನು ತಂದ, ಹೆಣ್ಗಳ ಕುಣಿಸುತ ನಿಂದ

ಚಳಿಯನು ಕೊಂದ, ಹಕ್ಕಿಗಳುಲಿಯಗಳೆ ಚೆಂದ

ಕುವೂ, ಜಗ್ ಜಗ್, ಪೂವಿ ಟೂವಿಟ್ಟವೂ || ಪ ||

ಕುರಿ ನೆಗೆದಾಟ, ಕುರುಬರ ಕೊಳಲಿನೂದಾಟ

ಇನಿಯರ ಬೇಟ, ಬನದಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳೂಟ

ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಟ, ಹಕ್ಕಿಗೆ ನಲಿವಿನ ಪಾಠ,

ಕುವೂ, ಜಗ್ ಜಗ್, ಪೂವಿ ಟೂವಿಟ್ಟವೂ ||

ಮಾವಿನ ಸೊಂಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಲೆಲ್ಲಾ ಕಂಪು

ಗಾಳಿಯ ತಂಪು ಜನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯ ಗುಂಪು

ಕಿವಿಗಳಿಗಿಂಪು ಹಕ್ಕಿಗಳುಲುಹಿನ ಪೆಂಪು

ಕುವೂ, ಜಗ್ ಜಗ್, ಪೂವಿ ಟೂವಿಟ್ಟವೂ ||

ಬಂದ ವಸಂತ ನಮ್ಮಾ ರಾಜ ವಸಂತ