ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ

ಹುಚ್ಚು ಕೋಡಿ ಮನಸು

ಅದು ಹದಿನಾರರ ವಯಸು || ಪ ||

ಮಾತು ಮಾತಿಗೇಕೋ ನಗು

ಮರುಘಳಿಗೇ ಮೌನ,

ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು

ಬರೆಯದಿರುವ ಕವನ ||

ಸೆರಗು ತೀಡಿದಷ್ಟು ಸುಕ್ಕು

ಹಠಮಾಡುವ ಕೂದಲು

ನಿರಿ ಏಕೋಸರಿಯಾಗದು

ಮತ್ತೆ ಒಳ ಹೋದಳು ||

ಕೆನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಕೆಂಪಾಯಿತೆ

ತುಟಿಯ ರಂಗು ಹೆಚ್ಚೆ,

ನಗುತ ಅವಳ ಛೇಡಿಸುತಿದೆ

ಗಲ್ಲದ ಕರಿಮಚ್ಚೆ ||

ಬರೀ ಹಸಿರು ಬರಿ ಹೂವು

ಎದೆಯೊಳೆಷ್ಟೊ ಹೆಸರು

ಯಾವ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣವೋ

ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ||