ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು

ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ || ಪ ||

ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನು, ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು

ಮುಮ್ಮು ಉಣ್ಣುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ || ಅ.ಪ. ||

ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ ಅವರ

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಚಿಣ್ಣರ ಬಡಿಯೆನು

ಅಣ್ಣನ ಬೈಯೆನು, ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡೆನು

ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ || 1 ||

ಬಾವಿಗೆ ಪೋಗೆ ಕಾಣೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು

ಹಾವಿನೊಳಾಡೆ ಕಾಣೆ, ಗೋವಿನ ಮೊಲೆಯೂಡೆ

ಕರುಗಳ ಬಿಡೆ ನೋಡೆ

ದೇವರಂತೆ ಒಂದು ಠಾವಿಲಿ ಕೂಡುವೆ || ೨ ||

ಮಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗೋಪಿ ದೇವಿ

ಮುಗುಳ ನಗೆ ನಗುತ

ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ

ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮೋಹದಿಂದಲಾಗ || ೩ ||