ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರೀತನಯ || ಪ ||

ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ || ಅ.ಪ. ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮಪವಿತ್ರ

ಮೂಷಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ || 1 ||

ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ

ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲಿ || ೨ ||

ಸರಸಿಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ

ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯಮಾಡೋ || ೩ ||

ದಾಸರುಕೀರ್ತನೆ

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail