ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ || ಪ ||

ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ || ಅಪ ||

ಶಿಶುಮೋಹ ಸತಿಮೋಹ

ಜನನಿ ಜನಕರ ಮೋಹ

ರಸಿಕಬ್ರಾತರ ಮೋಹ, ರಾಜಮೋಹ

ಪಶುಮೋಹ ಭೂಮೋಹ

ಬಂಧುವರ್ಗದ ಮೋಹ

ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆ

ನಕಟಕಟ ಕಾಯೋ || ೧ ||

ಅನಮದ ಅರ್ಥಮದ

ಅಖಿಲ ವೈಭವದ ಮದ

ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಮದವು

ರೂಪ ಮದವು

ವೆಂತೆಂಬ ಮದದಿಂದ || ೨ ||

ಇಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಬೇಕೆಂದಾಸೆ

ಅಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟರಾಸೆ

ಕಷ್ಟ ಬೇಡೆಂಬಾಸೆ

ಕಡು ಸುಖವ ಕಾಂಬಾಸೆ

ನಷ್ಟ ಜೀವನದಾಸೆ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲ || ೩ ||

ದಾಸರುಕೀರ್ತನೆ

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು

ಪಿಂಚಿಣಿ ತರುವವನು ಅದೆಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಸತ್ತರೂ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು. ಜೀವವಿಮೆ ಇಳಿಸಿದವರು ಮರುದಿನವೇ ಸತ್ತರೂ ಅದು ಮಡದಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಸಕಾಲ ಮೃತ್ಯು. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ, ಪುಟ್ಟ ಗಂಟು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತರೆ ಅದಾರ ಪಾಲಿಗೋ ಸಕಾಲ ಮೃತ್ಯು. ಸಾಯದೇ ಉಳಿದರೆ ತನಗೇ ಅನುಗಾಲ ಮೃತ್ಯು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail